แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ที่ตั้ง : ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 0-4241-2692
Website : http://www.nkedu1.go.th
Email : nkedu12567@gmail.com
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

156

จำนวนโรงเรียน

More info

20361

จำนวนนักเรียน

More info

1455

จำนวนห้องเรียน

More info
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้ว

156

แห่ง
โรงเรีนนที่ยังไม่ส่งข้อมูล

0

แห่ง
ที่
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
จังหวัด
จำนวนนักเรียน
ขนาดโรงเรียน
แผนขับเคลื่อนนโยบาย
1 บ้านเมืองหมี พรหมวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 85 เล็ก เปิดไฟล์
2 บ้านพร้าวเหนือ เมืองหนองคาย หนองคาย 67 เล็ก เปิดไฟล์
3 ราชประชานุเคราะห์ ๑๔ เมืองหนองคาย หนองคาย 885 ใหญ่ เปิดไฟล์
4 นาฮีนุเคราะห์ เมืองหนองคาย หนองคาย 156 กลาง เปิดไฟล์
5 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 64 เล็ก เปิดไฟล์
6 บ้านโคกสำราญ เมืองหนองคาย หนองคาย 88 เล็ก เปิดไฟล์
7 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 72 เล็ก เปิดไฟล์
8 บ้านหนองหมื่น เมืองหนองคาย หนองคาย 86 เล็ก เปิดไฟล์
9 ชุมชนบ้านพวก เมืองหนองคาย หนองคาย 120 กลาง เปิดไฟล์
10 บ้านเดื่อใต้ เมืองหนองคาย หนองคาย 167 กลาง เปิดไฟล์
11 บ้านโคกป่าฝาง เมืองหนองคาย หนองคาย 57 เล็ก เปิดไฟล์
12 บ้านหนองบ่อ เมืองหนองคาย หนองคาย 57 เล็ก เปิดไฟล์
13 ชุมชนบ้านปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย 380 กลาง เปิดไฟล์
14 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย 62 เล็ก เปิดไฟล์
15 ราษฎร์นุเคราะห์ เมืองหนองคาย หนองคาย 234 กลาง เปิดไฟล์
16 ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) เมืองหนองคาย หนองคาย 184 กลาง เปิดไฟล์
17 โคกคำทุ่งสว่างวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 25 เล็ก เปิดไฟล์
18 บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 37 เล็ก เปิดไฟล์
19 หนองผือวิทยาคม เมืองหนองคาย หนองคาย 70 เล็ก เปิดไฟล์
20 บ้านโคกก่อง เมืองหนองคาย หนองคาย 41 เล็ก เปิดไฟล์
21 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 86 เล็ก เปิดไฟล์
22 บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ เมืองหนองคาย หนองคาย 153 กลาง เปิดไฟล์
23 อนุบาลอรุณรังษี เมืองหนองคาย หนองคาย 61 เล็ก เปิดไฟล์
24 เนินพระเนาว์วิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 131 กลาง เปิดไฟล์
25 จันทราราม เมืองหนองคาย หนองคาย 42 เล็ก เปิดไฟล์
26 หนองแดงสร้างประทายพัฒนา เมืองหนองคาย หนองคาย 0 เล็ก เปิดไฟล์
27 บ้านโคกแมงเงา เมืองหนองคาย หนองคาย 89 เล็ก เปิดไฟล์
28 บ้านเมืองบาง เมืองหนองคาย หนองคาย 355 กลาง เปิดไฟล์
29 บ้านนาคลอง เมืองหนองคาย หนองคาย 57 เล็ก เปิดไฟล์
30 บ้านวังยาง เมืองหนองคาย หนองคาย 66 เล็ก เปิดไฟล์
31 หาดคำบอนวัฒนา เมืองหนองคาย หนองคาย 201 กลาง เปิดไฟล์
32 บ้านเบิดวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 58 เล็ก เปิดไฟล์
33 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ เมืองหนองคาย หนองคาย 329 กลาง เปิดไฟล์
34 บ้านเวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย 120 กลาง เปิดไฟล์
35 ครุราษฎร์รังสรรค์ เมืองหนองคาย หนองคาย 130 กลาง เปิดไฟล์
36 โพนสว่างป่าตองวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 110 เล็ก เปิดไฟล์
37 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง เมืองหนองคาย หนองคาย 87 เล็ก เปิดไฟล์
38 ดงเว้นดงเจริญวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 166 กลาง เปิดไฟล์
39 ดาวเรืองสมสะอาด เมืองหนองคาย หนองคาย 91 เล็ก เปิดไฟล์
40 บ้านสร้างพอก เมืองหนองคาย หนองคาย 62 เล็ก เปิดไฟล์
41 บ้านสวยหลง เมืองหนองคาย หนองคาย 44 เล็ก เปิดไฟล์
42 บ้านบงวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 12 เล็ก เปิดไฟล์
43 หัวหาดวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 170 กลาง เปิดไฟล์
44 บ้านหมากก่องฝายแตก เมืองหนองคาย หนองคาย 147 กลาง เปิดไฟล์
45 สีกายวิทยาคม เมืองหนองคาย หนองคาย 69 เล็ก เปิดไฟล์
46 อนุบาลหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 1121 ใหญ่ เปิดไฟล์
47 บ้านคุยนางขาว เมืองหนองคาย หนองคาย 165 กลาง เปิดไฟล์
48 ธนากรสงเคราะห์ เมืองหนองคาย หนองคาย 227 กลาง เปิดไฟล์
49 บ้านหนองเดิ่น เมืองหนองคาย หนองคาย 190 กลาง เปิดไฟล์
50 อักษรอดุลวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 26 เล็ก เปิดไฟล์
51 พร้าวใต้เจริญสุข เมืองหนองคาย หนองคาย 0 เล็ก เปิดไฟล์
52 หินโงมวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 254 กลาง เปิดไฟล์
53 บ้านดงเจริญ เมืองหนองคาย หนองคาย 4 เล็ก เปิดไฟล์
54 บ้านกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 56 เล็ก เปิดไฟล์
55 ปากมาง ท่าบ่อ หนองคาย 0 เล็ก เปิดไฟล์
56 บ้านหงส์ทองสามขา ท่าบ่อ หนองคาย 17 เล็ก เปิดไฟล์
57 ป่าสักวิทยา ท่าบ่อ หนองคาย 139 กลาง เปิดไฟล์
58 บ้านนาบง ท่าบ่อ หนองคาย 52 เล็ก เปิดไฟล์
59 บ้านโคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 131 กลาง เปิดไฟล์
60 บ้านหนองผือ ท่าบ่อ หนองคาย 71 เล็ก เปิดไฟล์
61 บ้านโพนพระ ท่าบ่อ หนองคาย 112 เล็ก เปิดไฟล์
62 โกมลวิทยาคาร ท่าบ่อ หนองคาย 327 กลาง เปิดไฟล์
63 อนุบาลดารณีท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 1164 ใหญ่ เปิดไฟล์
64 บ้านนาช้างน้ำ ท่าบ่อ หนองคาย 77 เล็ก เปิดไฟล์
65 บ้านกวดโคกสว่าง ท่าบ่อ หนองคาย 151 กลาง เปิดไฟล์
66 ร่วมมิตรวิทยา ท่าบ่อ หนองคาย 127 กลาง เปิดไฟล์
67 บ้านท่าสำราญ ท่าบ่อ หนองคาย 139 กลาง เปิดไฟล์
68 บ้านอุ่มเย็น ท่าบ่อ หนองคาย 2 เล็ก เปิดไฟล์
69 บ้านหนองแวง ท่าบ่อ หนองคาย 97 เล็ก เปิดไฟล์
70 บ้านน้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 60 เล็ก เปิดไฟล์
71 บ้านทุ่มฝาง ท่าบ่อ หนองคาย 25 เล็ก เปิดไฟล์
72 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 300 กลาง เปิดไฟล์
73 บ้านน้อย ท่าบ่อ หนองคาย 66 เล็ก เปิดไฟล์
74 บ้านเทวีดอนขม ท่าบ่อ หนองคาย 65 เล็ก เปิดไฟล์
75 โพนศิลางามวิทยา ท่าบ่อ หนองคาย 107 เล็ก เปิดไฟล์
76 ชุมชนบ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 140 กลาง เปิดไฟล์
77 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 198 กลาง เปิดไฟล์
78 บ้านแสนสุข ท่าบ่อ หนองคาย 105 เล็ก เปิดไฟล์
79 บ้านเป้า ท่าบ่อ หนองคาย 26 เล็ก เปิดไฟล์
80 คุรุศิษย์วิทยา ท่าบ่อ หนองคาย 133 กลาง เปิดไฟล์
81 ชุมชนบ้านโพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 214 กลาง เปิดไฟล์
82 บ้านท่ามะเฟือง ท่าบ่อ หนองคาย 48 เล็ก เปิดไฟล์
83 ราษฎร์สามัคคี ท่าบ่อ หนองคาย 76 เล็ก เปิดไฟล์
84 บ้านนาน้ำพาย ท่าบ่อ หนองคาย 88 เล็ก เปิดไฟล์
85 บ้านหนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 107 เล็ก เปิดไฟล์
86 บ้านนาดง ท่าบ่อ หนองคาย 48 เล็ก เปิดไฟล์
87 บ้านดงนาคำ ท่าบ่อ หนองคาย 16 เล็ก เปิดไฟล์
88 ชุมชนบ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 159 กลาง เปิดไฟล์
89 บ้านท่ากฐิน ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 47 เล็ก เปิดไฟล์
90 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 79 เล็ก เปิดไฟล์
91 พัฒนาคำแก้ว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 49 เล็ก เปิดไฟล์
92 บ้านป่าสัก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 0 เล็ก เปิดไฟล์
93 บ้านวังน้ำมอก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 62 เล็ก เปิดไฟล์
94 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 189 กลาง เปิดไฟล์
95 บ้านถิ่นทอนเหนือ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 58 เล็ก เปิดไฟล์
96 บ้านศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 254 กลาง เปิดไฟล์
97 อนุบาลศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 102 เล็ก เปิดไฟล์
98 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 132 กลาง เปิดไฟล์
99 โนนสง่าหนองแวงวิทยา ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 120 กลาง เปิดไฟล์
100 บ้านหัวทราย ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 73 เล็ก เปิดไฟล์
101 บ้านพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 33 เล็ก เปิดไฟล์
102 ดอนก่อโนนสวรรค์ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 148 กลาง เปิดไฟล์
103 บ้านไทยสามัคคี ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 79 เล็ก เปิดไฟล์
104 หนองปลาปากจำปาทอง ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 21 เล็ก เปิดไฟล์
105 บ้านขุมคำ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 33 เล็ก เปิดไฟล์
106 บ้านนาโพธิ์ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 58 เล็ก เปิดไฟล์
107 บ้านดงบัง ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 20 เล็ก เปิดไฟล์
108 บ้านเสียว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 71 เล็ก เปิดไฟล์
109 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สังคม หนองคาย 412 กลาง เปิดไฟล์
110 บ้านสังกะลีนาขาม สังคม หนองคาย 181 กลาง เปิดไฟล์
111 บ้านโสกกล้า สังคม หนองคาย 104 เล็ก เปิดไฟล์
112 บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง สังคม หนองคาย 40 เล็ก เปิดไฟล์
113 บ้านนางิ้ว สังคม หนองคาย 239 กลาง เปิดไฟล์
114 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สังคม หนองคาย 74 เล็ก เปิดไฟล์
115 บ้านเทานาบอน สังคม หนองคาย 235 กลาง เปิดไฟล์
116 บ้านเทพประทับ สังคม หนองคาย 121 กลาง เปิดไฟล์
117 บ้านตาดเสริม สังคม หนองคาย 29 เล็ก เปิดไฟล์
118 บ้านม่วง สังคม หนองคาย 110 เล็ก เปิดไฟล์
119 บ้านหนอง สังคม หนองคาย 94 เล็ก เปิดไฟล์
120 บ้านวังมน สังคม หนองคาย 23 เล็ก เปิดไฟล์
121 บ้านผาตั้ง สังคม หนองคาย 132 กลาง เปิดไฟล์
122 บ้านห้วยไซงัว สังคม หนองคาย 273 กลาง เปิดไฟล์
123 บ้านดงต้อง สังคม หนองคาย 75 เล็ก เปิดไฟล์
124 บ้านปากโสม สังคม หนองคาย 116 เล็ก เปิดไฟล์
125 บ้านนาโคก สังคม หนองคาย 68 เล็ก เปิดไฟล์
126 บ้านม่วงน้ำไพร สังคม หนองคาย 5 เล็ก เปิดไฟล์
127 บ้านแก้งใหม่ สังคม หนองคาย 69 เล็ก เปิดไฟล์
128 บ้านฟ้าประทาน สังคม หนองคาย 73 เล็ก เปิดไฟล์
129 อนุบาลสังคม สังคม หนองคาย 285 กลาง เปิดไฟล์
130 อนุบาลบ้านคอกช้าง สระใคร หนองคาย 242 กลาง เปิดไฟล์
131 บ้านเหมือดแอ่ สระใคร หนองคาย 138 กลาง เปิดไฟล์
132 สมสะอาดดงมุขวิทยา สระใคร หนองคาย 455 กลาง เปิดไฟล์
133 บ้านนากอ สระใคร หนองคาย 53 เล็ก เปิดไฟล์
134 บ้านฝางวิทยา สระใคร หนองคาย 66 เล็ก เปิดไฟล์
135 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ สระใคร หนองคาย 59 เล็ก เปิดไฟล์
136 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก สระใคร หนองคาย 137 กลาง เปิดไฟล์
137 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สระใคร หนองคาย 111 เล็ก เปิดไฟล์
138 บ้านโนนแดง สระใคร หนองคาย 48 เล็ก เปิดไฟล์
139 บ้านหนองบัววิทยา สระใคร หนองคาย 76 เล็ก เปิดไฟล์
140 บ้านสมสนุกดงหนองบอน สระใคร หนองคาย 40 เล็ก เปิดไฟล์
141 ฉันทนาวัณรถ สระใคร หนองคาย 113 เล็ก เปิดไฟล์
142 บ้านตอแก สระใคร หนองคาย 90 เล็ก เปิดไฟล์
143 สระใครไชยานุเคราะห์ สระใคร หนองคาย 149 กลาง เปิดไฟล์
144 บ้านหนองบัวเงิน สระใคร หนองคาย 323 กลาง เปิดไฟล์
145 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 สระใคร หนองคาย 133 กลาง เปิดไฟล์
146 บ้านโพนสวรรค์ สระใคร หนองคาย 233 กลาง เปิดไฟล์
147 บ้านศูนย์กลาง โพธิ์ตาก หนองคาย 92 เล็ก เปิดไฟล์
148 บ้านน้ำทอน โพธิ์ตาก หนองคาย 45 เล็ก เปิดไฟล์
149 อาโอยาม่า 2 โพธิ์ตาก หนองคาย 225 กลาง เปิดไฟล์
150 อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก โพธิ์ตาก หนองคาย 8 เล็ก เปิดไฟล์
151 บ้านดอนขนุนพัฒนา โพธิ์ตาก หนองคาย 54 เล็ก เปิดไฟล์
152 บ้านไร่ โพธิ์ตาก หนองคาย 110 เล็ก เปิดไฟล์
153 บ้านโพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย 153 กลาง เปิดไฟล์
154 อนุบาลดอนไผ่ โพธิ์ตาก หนองคาย 148 กลาง เปิดไฟล์
155 บ้านโพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 147 กลาง เปิดไฟล์
156 บ้านสาวแล โพธิ์ตาก หนองคาย 124 กลาง เปิดไฟล์

หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ไม่มีนักเรียน 0 คน 4
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 95
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 58
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน 3
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คน ขึ้นไป 0
ยอดรวม 156