ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินผล ITA

ลำดับ
รหัส
ชื่อโรงเรียน
โดเมนเนม
เข้าเว็บไซต์/เมนู
1
1043660012 บ้านพร้าวเหนือ www.nkedu1.info/1
2
1043660040 นาฮีนุเคราะห์ www.nkedu1.info/2
3
1043660031 บ้านเดื่อใต้ www.nkedu1.info/3
4
1043660015 ชุมชนบ้านปะโค www.nkedu1.info/4
5
1043660053 ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) www.nkedu1.info/5
6
1043660027 บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ www.nkedu1.info/6
7
1043660008 บ้านโคกแมงเงา www.nkedu1.info/7
8
1043660020 บ้านเมืองบาง www.nkedu1.info/8
9
1043660025 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ www.nkedu1.info/9
10
1043660016 ครุราษฎร์รังสรรค์ www.nkedu1.info/10
11
1043660045 ดงเว้นดงเจริญวิทยา www.nkedu1.info/11
12
1043660007 บ้านหนองเดิ่น www.nkedu1.info/12
13
1043660033 หินโงมวิทยา www.nkedu1.info/13
14
1043660165 ป่าสักวิทยา www.nkedu1.info/14
15
1043660172 บ้านโคกคอน www.nkedu1.info/15
16
1043660154 โกมลวิทยาคาร www.nkedu1.info/16
17
1043660170 ร่วมมิตรวิทยา www.nkedu1.info/17
18
1043660174 บ้านหนองแวง www.nkedu1.info/18
19
1043660152 บ้านเดื่อ www.nkedu1.info/19
20
1043660145 ชุมชนบ้านถ่อน www.nkedu1.info/20
21
1043660177 คุรุศิษย์วิทยา www.nkedu1.info/21
22
1043660156 ชุมชนบ้านโพนสา www.nkedu1.info/22
23
1043660147 บ้านหนองนาง www.nkedu1.info/23
24
1043660307 ชุมชนบ้านหม้อ www.nkedu1.info/24
25
1043660311 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา www.nkedu1.info/25
26
1043660294 อนุบาลศรีเชียงใหม่ www.nkedu1.info/26
27
1043660300 ดอนก่อโนนสวรรค์ www.nkedu1.info/27
28
1043660315 บ้านสังกะลีนาขาม www.nkedu1.info/28
29
1043660331 บ้านเทานาบอน www.nkedu1.info/29
30
1043660326 บ้านม่วง www.nkedu1.info/30
31
1043660322 บ้านห้วยไซงัว www.nkedu1.info/31
32
1043660317 อนุบาลสังคม www.nkedu1.info/32
33
1043660424 อนุบาลบ้านคอกช้าง www.nkedu1.info/33
34
1043660430 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก www.nkedu1.info/34
35
1043660423 บ้านหนองบัวเงิน www.nkedu1.info/35
36
1043660491 อาโอยาม่า 2 www.nkedu1.info/36
37
1043660487 อนุบาลดอนไผ่ www.nkedu1.info/37
38
1043660484 บ้านโพธิ์ตาก www.nkedu1.info/38
X

Akihiko Avaron

ITA เป็นการประเมินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ

user name
user name

that mongodb thing looks good, huh? tiny master db, and huge document store

that mongodb thing looks good, huh? tiny master db, and huge document store

user name
user name

that mongodb thing looks good, huh? tiny master db, and huge document store

that mongodb thing looks good, huh? tiny master db, and huge document store

user name
user name

that mongodb thing looks good, huh? tiny master db, and huge document store

 • 07:00

  Coding!!

 • 09:00

  Playing The Games

 • 12:00

  Meeting with Clients

 • 15:00

  Breakdown the Personal PC

 • 15:00

  Checking Server!

 • 16:01

  Hacking The public wifi

 • 21:00

  Sleep!

Notification
Custom Designer
Autologin
Auto Hacking
Auto locking
FireWall
CSRF Max
Man In The Middle
Auto Repair